ALGEMENE VOORWAARDEN

Gewijzigd op
14.8.2022

DOCK Fun & Event Center is een handelsnaam van Street Jump Vlissingen B.V., gevestigd op de Gildeweg 10, Vlissingen, KvK 72379669.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is DOCK Fun & Event Center niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van DOCK Fun & Event Center.

<h6>1. Toepasselijkheid</h6>

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd - van DOCK Fun & Event Center alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.

1.3 Algemene Voorwaarden die de consument hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DOCK Fun & Event Center is ingestemd.

1.4 Onder "consument" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DOCK Fun & Event Center in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 DOCK Fun & Event Center behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de nalevering van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.

1.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

1.10 Indien DOCK Fun & Event Center niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DOCK Fun & Event Center in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.11 Door het gebruik van de internetsites van DOCK Fun & Event Center en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden als mede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.12 DOCK Fun & Event Center is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de consument.

<h6>2. Aanbiedingen</h6>

2.1 Alle door DOCK Fun & Event Center gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 DOCK Fun & Event Center kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

<h6>3. Overeenkomst</h6>

3.1 De consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan DOCK Fun & Event Center via elektronische weg verzonden. Deze zijn door DOCK Fun & Event Center ontvangen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand na betaling op het moment dat een boekingsbevestiging aan de consument per e-mail is verzonden naar het door consument opgegeven e-mailadres.

3.3 DOCK Fun & Event Center is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst DOCK Fun & Event Center ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen;

3.4 Voorts is DOCK Fun & Event Center bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DOCK Fun & Event Center kan worden gevergd.

3.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DOCK Fun & Event Center op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien DOCK Fun & Event Center de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.6 Indien DOCK Fun & Event Center tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.7 Indien de ontbinding aan de consument toerekenbaar is, is DOCK Fun & Event Center gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.8 Consument en DOCK Fun & Event Center komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DOCK Fun & Event Center gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3.9 De boekingsbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de consument daartegen onmiddellijk schriftelijk via <span class="text-effects_hover-underline">info@dockfec.nl</span> heeft geprotesteerd. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en redelijkerwijs mogelijk zijn.

3.10 Indien de inhoud van het arrangement en de inhoud van de boekingsbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de boekingsbevestiging als het enige partijen bindende document.

3.11 Het annuleren van een met DOCK Fun & Event Center gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van DOCK Fun & Event Center. De consument is gehouden aan voor alle voor DOCK Fun & Event Center hieruit voortvloeiende schade en kosten aan DOCK Fun & Event Center te vergoeden.

3.12 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de consument, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd.

3.13 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder ook begrepen een aanvulling, dan is DOCK Fun & Event Center gerechtigd om daaraan uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DOCK Fun & Event Center bevoegde persoon en de consumentakkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DOCK Fun & Event Center een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

<h6>4. Prijzen</h6>

4.1 Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen weergegeven in Euro's per stuk en inclusief belasting.

4.2 Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 De door DOCK Fun & Event Center getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende dagprijzen. Als consument reedsmet een andere prijs een boeking heeft gedaan, zal DOCK Fun & Event Center niet gemachtigd zijn de verhoging op een later moment nog in rekening te brengen. Consument is evenmin gemachtigd om voor een in die mate oudere verkoopprijs tickets te willen kopen.

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht DOCK Fun & Event Center niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.5 Prijzen van arrangementen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige boekingen.

<h6>5. Betaling</h6>

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald middels iDeal, bankoverschrijving, creditcard, PayPal en Bancontact / Mister Cash.

5.2 DOCK Fun & Event Center kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.3 Betaling van het verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan de dag van reservering te geschieden. Zodra DOCK Fun & Event Center heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van DOCK Fun & Event Center is bijgeschreven zal zij overgaan tot definitieve boeking van het arrangement.

5.4 Achteraf betalen / op rekening bestellen is uitsluitend op aanvraagmogelijk voor scholen, instellingen en grote bedrijven. Een aanvraag kan worden afgewezen, dit betekent dat het arrangement alleen kan plaatsvinden waarbij vooraf de betaling in volledigheid is voldaan.

5.5 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DOCK Fun & Event Center aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijkanders door DOCK Fun & Event Center aangegeven.

5.6 Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is alsdan na14 dagen een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.7 DOCK Fun & Event Center heeft het recht de door consument gedane betalingen te latenstrekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.8 DOCK Fun & Event Center kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DOCK Fun & Event Center kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.9 De consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DOCK Fun & Event Center verschuldigde.

5.10 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De consument die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.11 Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DOCK Fun & Event Center echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voorvergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de consument worden verhaald. De consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

<h6>6. Bedenktijd en ontbinding</h6>

6.1 In het geval van online boeking waarbij de consument de betaling heeft afgerond en de boekingsbevestiging per mail heeft ontvangen, heeft de consument geen bedenktijd meer.

6.2 Direct na boeking is een schriftelijke verklaring genoodzaakt om te bepalen of het arrangement ingeruild kan worden voor tegoed op account of gewijzigd kan worden in datum. Dit geldt niet op combi-deals, events, thema arrangementen, kinderfeestjes en op maat gemaakte arrangementen.

6.3 In geen geval kan de boeking en daarmee de overeenkomst tussen DOCK Fun & Event Center ende consument ontbonden worden dan wel gevraagd worden om een terugbetaling.

6.4 DOCK Fun & Event Center kan beslissen over te gaan tot terugbetaling als zij redelijkerwijs vindt dat consument hier recht op heeft doordat het arrangement door schuld van DOCK Fun & Event Center niet in volledigheid heeft kunnen plaatsvinden.

<h6>7. Keurmerken en beperkende voorschriften</h6>

7.1 De door DOCK Fun & Event Center aangeboden activiteiten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Daarnaast kan focus vergroot worden naar de grens van België en in het toeristenseizoen naar alle slaapaccommodaties in de omgeving die consumenten vanuit verschillende landen ontvangt.

7.2 Onderdelen van het centrum die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden enkel en alleen gebruikt als de keur is afgegeven.

<h6>8. Aansprakelijkheid</h6>

8.1 DOCK Fun & Event Center kan op geen enkele wijze door consument aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door DOCK Fun & Event Center geleverde of ter beschikking gestelde diensten.

8.2 Het risico van verlies, beschadiging, diefstal of waardevermindering kan niet worden verhaald op DOCK Fun & Event Center. Meegebrachte eigendommen zijn tijdens het bezoek niet de verantwoording van DOCK Fun & Event Center, op welke plaats in of om het pand deze dan ook is geplaatst.

8.3 De consument van een activiteit is verplicht de door DOCK Fun & Event Center gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de huisregels van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, na te leven. De huisregels van de locatie van DOCK Fun & Event Center staan op de website <span class="text-effects_hover-underline">www.dockfec.nl</span>. DOCK Fun & Event Center is in geenenkele plaats aansprakelijk voor schade die opgelopen wordt na het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

8.4 Consument is bij het betreden van het pand zelf verantwoordelijk om zich in te lezen in de voorwaarden dan wel huisregels.

8.5 De consument dient de activiteit te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de activiteit schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn of dit door een medewerker van DOCK Fun & Event Center. Het is niet toegestaan deel te nemen aan een activiteit waarbij de focus ligt op bepaalde onderdelen in het lichaam die door welke reden dan ook niet functioneert zoals zou moeten. Denk aan; gips, verbandetc.

8.6 DOCK Fun & Event Center is niet aansprakelijk als een consument letsel in of rond het pand oploopt.

8.7 De consument is zich ervan bewust dat door het volgen van een activiteitblessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is vaneen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DOCK Fun & Event Center.

8.8 Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens een activiteit is niet toegestaan, DOCK Fun & Event Center is niet aansprakelijk voor gemaakte schade als consument in deze hoedanigheid verkeert.

8.9 DOCK Fun & Event Center is bevoegd de deelnemer die zich tijdens de activiteit misdraagt, die de (veiligheids)instructies van DOCK Fun & Event Center niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelde zaken de deelname aan de activiteit voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de activiteit blijft in dat gevalvolledig verschuldigd, onverminderd het recht van DOCK Fun & Event Center aan consument op vergoeding van eventuele schade.

8.10 De consument dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggesteldezaken. Het is de consument niet toegestaan wijzigingen aan de terbeschikkinggestelde zaken aan te brengen. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of onbewuste roekeloosheid van de consument, worden aan de consument in rekening gebracht. In het geval van een minderjarige deelnemer die schade heeft aangebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken, dienen de ouders zorg te dragen voor deze kosten. Na de activiteit dient de deelnemer alle terbeschikkinggestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan DOCK Fun & Event Center te retourneren.

<h6>9. Overmacht</h6>

9.1 In geval van overmacht heeft DOCK Fun & Event Center het recht te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de reservering op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat DOCK Fun & Event Center daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn of tot terugbetaling over dient te gaan.

<h6>10. Verwerking van persoonsgegevens</h6>

10.1 DOCK Fun & Event Center streeft er naar dat persoonlijke gegevens van consumenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. DOCK Fun & Event Center houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

10.2 DOCK Fun & Event Center legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. DOCK Fun & Event Center gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om consumenten van (nieuwe) producten en diensten van DOCK Fun & Event Center op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

10.3 Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een reservering, dan kan dit adres gebruikt worden om u als consument te informeren over, voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van DOCK Fun & Event Center of zorgvuldig geselecteerde derden.

10.4 Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een e-mail sturen naar <span class="text-effects_hover-underline">info@dockfec.nl</span>.

10.5 Consumenten zijn te allen tijde gerechtigd inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door DOCK Fun & Event Center aan te passen bij onjuistheden. DOCK Fun & Event Center zal naar aanleiding van een verzoek de betreffende gegevens uit de database verwijderen of aanpassen, mits u heeft voldaan aan uw (financiële)verplichtingen.

10.6 Indien er voor de boekingsprocedure door DOCK Fun & Event Center inloggegevens zijn verstrekt, draagt u zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

10.7 Het kan zijn dat u op de websites van DOCK Fun & Event Center hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. DOCK Fun & Event Center is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze andere websites omgegaan met de privacy van consumenten, de inhoud, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.

<h6>11. Klikgedrag en IP-adres</h6>

11.1 Op de websites van DOCK Fun & Event Center worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de consumenten identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan DOCK Fun & Event Center haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt DOCK Fun & Event Center ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

<h6>12. Gebruik van Cookies door DOCK Fun & Event Center</h6>

12.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. DOCK Fun & Event Center maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar consumenten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van DOCK Fun & Event Center en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van DOCK Fun & Event Center die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door DOCK Fun & Event Center zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

12.2 U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

<h6>13. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter</h6>

13.1 Alle geschillen, ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DOCK Fun & Event Center, tenzij een andere rechter bevoegd is. Het staat DOCK Fun & Event Center evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de bij wet bevoegde rechter.

13.2 Los van de in deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen behoudt consument de rechten die zij op grond van de wet in haar vestigingsland heeft.