ONZE HUISREGELS

Gewijzigd op
14.8.2022

1. DOCK Fun & Event Center Vlissingen heeft het recht de deelnemer de toegang tot de horecagelegenheid te ontzeggen indien de deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag. De deelnemer dient op eerste verzoek van DOCK Fun & Event Center Vlissingen de horecagelegenheid te verlaten.

2. De deelnemer van een activiteit is verplicht de door DOCK Fun & Event Center gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de huisregels van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, na te leven. De huisregels van DOCK Fun & Event Center zijn zowel op locatie als op de website (www.dockfec.nl) te vinden.

3. Huisdieren zijn binnen niet toegestaan, geleidehonden zijn uiteraard wel toegestaan. Op aanvraag is het terras aan de zijkant van het pand beschikbaar om met een huisdier plaats te nemen.

4. De deelnemer dient de activiteit te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de activiteit schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn of dit door een medewerker van DOCK Fun & Event Center. Het is niet toegestaan deel te nemen aan een activiteit waarbij de focus ligt op bepaalde onderdelen in het lichaam die door welke reden dan ook niet functioneert zoals zou moeten. Denk aan; gips, verband etc.

5. De deelnemer is zich ervan bewust dat door het volgen van een activiteit blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DOCK Fun & Event Center Vlissingen.

6. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens een activiteit is niet toegestaan.

7. DOCK Fun & Event Center is bevoegd de deelnemer die zich tijdens de activiteit misdraagt, die de (veiligheids)instructies van DOCK Fun & Event Center niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelde zaken de deelname aan de activiteit voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de activiteit blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van DOCK Fun & Event Center op vergoeding van eventuele schade.

8. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggestelde zaken. Het is de deelnemer niet toegestaan wijzigingen aan de ter terbeschikkinggesteldezaken aan te brengen. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of onbewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de deelnemer in rekening gebracht. In het geval van een minderjarige deelnemer die schade heeft aangebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken, dienen de ouders zorg te dragen voor deze kosten. Na de activiteit dient de deelnemer alle terbeschikkinggestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan DOCK Fun & Event Center te retourneren.

9. De deelnemer dient zelf na te gaan of de geserveerde levensmiddelen ingrediënten bevatten waarvoor de deelnemer allergisch is.

10. Het is bij DOCK Fun & Event Center niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties te nuttigen. Bij het niet naleven van deze regel volgt inbeslagname. Sportflessen (bidons) zijn wel toegestaan om mee te nemen, mits deze gevuld worden met gekochte drankjes uit de horeca.