Huisregels

HUISREGELS

1_Tekengebied 1

.

DOCK Family Entertainment Center Vlissingen heeft het recht de deelnemer de toegang tot de horecagelegenheid te ontzeggen indien de deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag. De deelnemer dient op eerste verzoek van DOCK Family Entertainment Center Vlissingen de horecagelegenheid te verlaten.

2_Tekengebied 1

.

De deelnemer is verplicht de door Dock FEC gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de huisregels van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, na te leven. De huisregels van de locatie van Dock FEC staan op de website www.dockfec.nl

3_Tekengebied 1

.

Huisdieren zijn binnen Dock FEC niet toegestaan, geleidehonden zijn uiteraard wel toegestaan.

4_Tekengebied 1

.

De deelnemer dient de activiteit te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de activiteit schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

5_Tekengebied 1

.

De deelnemer is zich ervan bewust dat door het volgen van de activiteit blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DOCK Family Entertainment Center Vlissingen.

6_Tekengebied 1

.

Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de activiteit is niet toegestaan.

7_Tekengebied 1

.

DOCK Family Entertainment Center is bevoegd de deelnemer die zich tijdens de activiteit misdraagt, die de (veiligheids)instructies van DOCK Family Entertainment Center niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelde zaken de deelname aan de activiteit voortijdig te beƫindigen. De vergoeding voor de activiteit blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van DOCK Family Entertainment Center op vergoeding van eventuele schade.

8_Tekengebied 1

.

De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggestelde zaken. Het is de deelnemer niet toegestaan wijzigingen aan de ter terbeschikkinggestelde zaken aan te brengen. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de klant of de deelnemer in rekening gebracht. Na de activiteit dient de deelnemer alle terbeschikkinggestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan DOCK Family Entertainment Center te retourneren.

9_Tekengebied 1

.

De deelnemer dient zelf na te gaan of de geserveerde levensmiddelen ingrediƫnten bevatten waarvoor de deelnemer allergisch is.

10_Tekengebied 1

.

Het is bij DOCK Family Entertainment Center niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties te nuttigen.